मेचिनगर नगरपालिकाको संक्षिप्‍त परिचय

मिति २०७५।१०।०२ गतेकाे नगर कार्यपालिका बैठककाे निर्णयहरू ः २०७५।१०।०८